Polityka prywatności

ostatnia aktualizacja 16.09.2022 r.

Szanowni Państwo,

Przywiązujemy szczególną uwagę do ochrony Państwa danych osobowych, prywatności i szanujemy wszelkie prawa jakie Państwu w tym zakresie przysługują.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie RODO, spoczywa na nas obowiązek przekazania Państwu szeregu informacji dotyczących przetwarzania takich danych.

Poniżej, w punktach, przedstawiamy Państwu te informacje.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych („Administrator”) jest:

Nawino.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

z siedzibą: ul. Królowej Jadwigi 221, 30-218 Kraków

tel.: +48123877841, e-mail: biuro@nawino.com

KRS 0000966401, NIP 6772476533, REGON 52175671400000

2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

– zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w związku z korzystaniem z serwisów internetowych dostarczanych przez Administratora

– zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów i usług znajdujących się w ofercie Administratora

– prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej

– prowadzenia działań marketingowych własnych lub we współpracy z innymi podmiotami.

3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych mogą być:

– konieczność wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub podjęcia działań przed zawarciem z Państwem umowy

– konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

– prawnie uzasadniony interes Administratora lub podmiotu trzeciego.

– Państwa zgoda

4. ODBIORCY DANYCH

Państwa dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

– zaufanym podmiotom (procesorom), które w ramach zawartej z Administratorem umowy będą realizować ściśle określone przez Administratora cele (np. dostawcom technologii i usług informatycznych w celu prowadzenia serwisu internetowego)

– firmom kurierskim i pocztowym w celu wysłania do Państwa przesyłki

– operatorom telekomunikacyjnym w celu wysłania do Państwa SMS-a

– operatorom realizującym transakcje płatnicze on-line w celu realizacji tego typu płatności dokonywanych przez Państwa

– bankom w przypadku, gdy zlecamy przelew środków do Państwa

– biurom rachunkowym, które wspomagają Administratora w prowadzeniu ksiąg rachunkowych

– kancelariom prawnym,

– podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, prokuratura, policja)

– innym podmiotom, na Państwa życzenie lub po uzyskaniu od Państwa odrębnej zgody.

5. ODBIORCY DANYCH POZA OBSZAREM UNII EUROPEJSKIEJ

W związku z faktem, że serwisy internetowe dostarczane przez Administratora wykorzystują pliki Cookies, dane zbierane za pomocą Cookies mogą być przekazane do państw trzecich – to jest do krajów leżących poza obszarem Unii Europejskiej (np. USA), w związku z:

– działaniami podejmowanymi przez Państwa w serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Google, Twitter) w naszych serwisach internetowych

– wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących anonimowemu poznawaniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics

– wykorzystaniem platform reklamowych, (m.in.: Facebook, Google AdSense).

Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików Cookies znajdą Państwo w pkt. 10. COOKIES,… – poniżej.

6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane te są przetwarzane. Czas przetwarzania Państwa danych przez Administratora, zależnie od okoliczności, wyznaczają:

– wymogi wynikające z przepisów prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. przepisy prawa podatkowego)

– okres przez jaki są świadczone Państwu usługi

– okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora (np. termin wygaśnięcia Państwa roszczeń względem Administratora w związku z korzystaniem z oferowanych przez niego usług)

– czas trwania udzielonej przez Państwa zgody.

7. PRAWA OSÓmargin-bottomB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych mają Państwo prawo do:

– dostępu do treści swoich danych

– sprostowania danych

– cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (przy czym pozostanie to bez wpływu na przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody)

– usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (te prawa podlegają ograniczeniom w niektórych przypadkach, przewidzianych przez przepisy RODO)

– wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych – w przypadkach, gdy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub podmiot trzeci (to prawo podlega ograniczeniom w niektórych przypadkach przewidzianych przez przepisy RODO)

– przeniesienia Państwa danych osobowych do innego administratora

– wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. EGZEKWOWANIE NALEŻNYCH PAŃSTWU PRAW

Wszelkie Państwa żądania dotyczące danych osobowych przyjmujemy dowolną drogą:

– pocztą elektroniczną

– pocztą tradycyjną

– telefonicznie

Dla niektórych usług, dodatkowo, możliwe jest przekazanie nam Państwa żądań, decyzji, dodatkowych danych lub informacji za pośrednictwem formularzy na stronie www lub w treści wiadomości SMS. W takich przypadkach, jeżeli to możliwe, Państwa dyspozycja może zostać wykonana automatycznie. Przykładowo:

– żądanie zaprzestania wysyłki zamówionego wcześniej newslettera można zgłosić wykorzystując odpowiednio opisany odnośnik (link) zamieszczony na końcu każdej wiadomości z newsletterem; uzupełnienie i wysłanie powiązanego z tym odnośnikiem prostego formularza na naszej stronie www, spowoduje usunięcie Państwa adresu e-mail z listy wysyłkowej

– cofnięcie zgody na otrzymywanie wiadomości sms można zrealizować odsyłając wiadomość o treści STOP w odpowiedzi na ostatnio otrzymaną wiadomość.

Dla usług wykorzystujących Cookies, egzekwowanie należnych Państwu praw może zostać zrealizowane przez samych Państwa, w drodze samodzielnego zarządzania mechanizmami blokowania tworzenia tzw. Cookies w Państwa przeglądarce internetowej.

Dodatkowe szczegóły dotyczące tej kwestii zawarte są w pkt. 10. COOKIES,… – poniżej.

9. PROFILOWANIE I AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI

W naszych serwisach internetowych i częściowo w innych działaniach marketingowych stosujemy tzw. profilowanie. W jego wyniku prezentowane treści, oferty, a także przekaz marketingowy mogą dla Państwa zostać zmodyfikowane tak, aby bardziej odpowiadały Państwa potrzebom.

Profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: historia zamówień, dane o lokalizacji oraz informacje pozyskane za pomocą plików Cookies.

Profilowanie ma na celu wyjście naprzeciw Państwa przewidywanym zainteresowaniom i preferencjom. W żadnym wypadku nie ogranicza Państwu dostępu do żadnych treści, ofert i przekazów.

Profilowanie nie zwiększa intensywności przekazu marketingowego, może go nawet zmniejszyć.

Nie stosujemy żadnych mechanizmów automatycznego podejmowania decyzji, które mogłyby doprowadzić Państwa do zawarcia niekorzystnych dla siebie umów lub poniesienia negatywnych skutków prawnych.

10. COOKIES, WTYCZKI I INNE NARZĘDZIA STRON TRZECICH W NASZYCH SERWISACH INTERNETOWYCH

Cookies są to niewielkie pliki, tworzone przez przeglądane w przeglądarce serwisy internetowe i pozostawiane na urządzeniu użytkownika (dla każdego użytkownika komputera i dla każdej używanej przeglądarki tworzone są odrębne Cookies). Cookies mogą zostać odczytane wyłącznie przez serwisy internetowe działające w domenie, dla której zostały stworzone. Ze względu na rolę jaką mogę pełnić, można wyróżnić kilka typów Cookies:

a) Podstawowe – to takie, które mają istotny wpływ na działanie serwisu internetowego, ich brak poważnie zakłóca lub wręcz uniemożliwia działanie serwisu lub ogranicza dostęp do niektórych zasobów serwisu. Np. brak Cookies, w których przechowywana jest informacja o logowaniu użytkownika w skrajnym przypadku skutkowałby koniecznością ponownego logowania po przejściu na inną stronę serwisu, a bez Cookies, w których przechowywana jest informacja o zawartości koszyka nie byłoby możliwe kontynuowanie zakupów, gdyż każda zmiana strony mogłaby skutkować jego opróżnieniem.

b) Pomocnicze – odpowiadają za przechowywanie informacji dotyczących Państwa preferencji i wyborów dokonywanych w serwisie, ich brak nie zakłóca istotnie działania serwisu, ale może znacznie pogorszyć komfort jego użytkowania. Np. mimo wyboru przez Państwa wersji językowej serwisu, kolejne strony będą przedstawiane w przypadkowej lub domyślnej wersji lub na kolejnych stronach zaczną się ponownie pojawiać komunikaty, które z założenia powinny pojawić się tylko raz.

c) Analityczne – zwykle tworzone są dla zewnętrznych serwisów analitycznych specjalizujących się w zbieraniu zanonimizowanych informacji dotyczących korzystania z serwisu, agregowania tych danych i generowania raportów.

Analiza danych z oglądalności serwisu ma kluczowe znaczenie podczas podejmowania strategicznych decyzji o kierunkach rozwoju serwisu. Brak Cookies analitycznych u znacznego odsetka użytkowników może zakłócić procesy analityczne, co może skutkować podjęciem nieoptymalnych decyzji dotyczących np. części serwisu, którego popularność w rzeczywistości jest znacznie większa niż wynika to z raportów.

d) Marketingowe – mogą być tworzone zarówno dla domeny, w której działa serwis jak i dla stron trzecich. Ich obecność pozwala m.in. na ograniczenie liczby wyświetleń przekazu marketingowego do jednego użytkownika oraz w miarę możliwości dostosować przekaz do preferencji lub zainteresowań użytkownika. Cookies tego typu dla stron trzecich tworzone są w wersji zanonimizowanej, a ocena preferencji prowadzona jest przede wszystkim w oparciu o analizę aktywności użytkownika w wielu serwisach, które z tej technologii korzystają. Brak tych Cookies nie zmniejsza intensywności przekazu marketingowego, natomiast czyni go całkowicie przypadkowym.

10.1. W naszych serwisach internetowych w domenie nawino.com i jej subdomenach stosujemy wszystkie wyżej wymienione typy Cookies.

10.2. Cookies dla naszej domeny pozwalają na:

– udostępnianie niektórych treści (wymagających zalogowania) bez konieczności każdorazowego logowania po każdym zakończeniu sesji

– przechowywanie zawartości koszyka

– przechowywanie informacji dotyczących preferencji i dokonanych wyborów

– dostosowywanie przekazu marketingowego

10.3. W Cookies dla naszej domeny:

– informacja o użytkowniku jest zakodowana (GUID) w sposób umożliwiający jego identyfikację tylko przez nasz serwer

– nie zapisujemy żadnych danych w sposób jawny

10.4. W ramach naszych serwisów pozwalamy na utworzenie Cookies dla stron trzecich tj. dla domen:

.facebook.com

.google.com

10.5. W ramach naszych serwisów umieszczamy narzędzia (widgety) stron trzecich, są to:

– Facebook

– Google

10.6. W ramach naszych serwisów pozwalamy na uruchomienie fragmentów kodu JavaScript od stron trzecich, tj.:

– Facebook:

– Google:

— https://ssl.google-analytics.com/ga.js

— https://pagead2.googlesyndication.com/

— https://stats.g.doubleclick.net/

10.7. Wszystkie popularne przeglądarki internetowe domyślnie pozwalają na tworzenie Cookies. Użytkownik jednak ma pełną możliwość zarządzania zezwalaniem i blokowaniem ich tworzenia, zarówno:

– globalnie – wszystkich Cookies

– zbiorowo – tylko Cookies stron trzecich

– selektywnie – Cookies dla każdej domeny ustawiane osobno.

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości, dotyczące treści niniejszej Polityki Prywatności, lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną do Administratora na adresy wymienione w pkt. 1. powyżej.

Wszystkie kwestie lub skargi zostaną rozpatrzone i otrzymają Państwo na nie odpowiedź.

Ze swojej strony, dziękujemy za zaufanie i dołożymy wszelkich starań, by Państwa dane były bezpieczne, a ich przetwarzanie przez nas zgodne z obowiązującym prawem.

Nawino.com

Koszyk

Brak produktów w koszyku.